REGULAMIN KONKURSU

DBAJ O SWOJE PRZEDSZKOLE

Wersja PDF Tutaj


1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.swiatworkow.pl

2. Konkurs trwa w okresie od dnia 18.04.2018 r. do dnia 06.06.2018 r. („Okres Trwania Konkursu”).

§1. Kto jest organizatorem Konkursu?

1. Organizatorem oraz Fundatorem nagród Konkursu jest sklep internetowy www.swiatworkow.pl prowadzony przez firmę RIZIO Mateusz Ruszewski z siedzibą w Załakowo 83, 83-340 Sierakowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Wójta Gminy Sierakowice pod numerem HU-2808/2010 posługująca się nadanym numerem NIP: 5891987943 oraz numerem REGON: 221081941 (dalej zwana „Organizatorem Konkursu” i „Fundatorem”).

2. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną pod adresem: konkurs@swiatworkow.pl.

§2. Kto może wziąć udział w Konkursie oraz jego przebieg.

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami mogą być przedszkola publiczne oraz przedszkola niepubliczne prowadzone przez spółki prawa handlowego, a także osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą.

2. Przedszkola biorące udział w Konkursie zwane dalej będą „Uczestnikiem Konkursu” lub „Uczestnikami Konkursu”.

3. Konkurs składa się z jednego, centralnego etapu

4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie jeden film, wykonany samodzielnie, na potrzeby Konkursu. Filmy zgłaszane do Konkursu nie mogą być przedmiotem zgłoszeń w innych konkursach.

5. Nagrany film przed przesłaniem do Organizatora Konkursu musi zostać umieszczony na portalu Youtube. Film musi być publicznie dostępny. Wraz z adnotacją w opisie: Film stworzony na potrzeby konkursu "DBAJ O SWOJE PRZEDSZKOLE” organizowany przez sklep https://www.swiatworkow.pl/

6. Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego zamieszczonego pod adresem www.swiatworkow.pl.pl/konkurs/ do 6 czerwca 2018 r. do godz. 23:59.

7. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

7.1. Tytuł filmu,

7.2. Imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu osoby kontaktowej

7.3. Link do filmu opublikowanego w serwisie Youtube,

7.4. Informacje dotyczące nazwy oraz danych adresowych Uczestnika Konkursu (dane przedszkola).

8. Przesyłając zgłoszenie, Zgłaszający akceptuje regulamin Konkursu.

§3. Postanowienia Ogólne:

1. Warunkiem udziału w Konkursie przez Przedszkole jest skuteczne zgłoszenie placówki do udziału w Konkursie w sposób określony w § 4 ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu, akceptuje tym samym jego warunki.

3. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej: www.swiatworkow.pl (dalej zwanej „Stroną Konkursową”).

5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora Konkursu o każdorazowej zmianie danych podanych Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do filmu nadesłanego na Konkurs lub praw osób, których wizerunek został wykorzystany, w całości obciąża uczestnika Konkursu.

7. W pracach Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału członkowie rodzin osób biorących udział w Konkursie.

§4. Na czym polega Zadanie Konkursowe?

1. Przygotowanie przez Uczestnika Konkursu, filmu przedstawiającego odpowiedzi podopiecznych na pytanie „Jak dbają o porządek w swoim przedszkolu?”.

2. Prawidłowe wypełnienie zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgodnie z § 2 ust. 5,6 i 7.

3. Czas trwania filmu nie może przekroczyć 90 sekund.

§ 5. Komisja Konkursowa

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia jego laureatów Organizator powoła Komisję Konkursową.

2. W skład Komisji Konkursowej powołani zostaną pracownicy Organizatora lub inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

3. Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza

4. Przewodniczący kieruje pracą Komisji Konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram prac.

5. Sekretarz Komisji Konkursowej odpowiada za stronę organizacyjną obrad, w tym za obsługę dokumentacyjną.

6. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

7. Komisja Konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu.

8. Uchwała Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

9. Komisja Konkursowa wyłania spośród wszystkich uczestników Konkursu trzech laureatów.

10. Przy ocenie filmów Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria:

10.1 Zgodność z tematyką Konkursu,

10.2 Ciekawy sposób ujęcia tematu,

11. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 21 czerwca 2018 r.

12. Komisja nie ma wpływu na przyznanie nagrody publiczności. Odpowiada wyłącznie za przyznanie nagrody za miejsca I, II oraz III.

§ 6. Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne.

2. Za zajęcie następujących miejsc w Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:

2.1. Za zajęcie I miejsca 3000 zł

2.2. Za zajęcie II miejsca 2000 zł

2.3. Za zajęcie III miejsca 1000 zł

2.4. Nagroda publiczności 2000 zł

3. Laureaci Konkursu zostaną niezwłocznie poinformowani o miejscu, czasie i sposobie rozdania nagród, z zastrzeżeniem, że koszt dostarczenia nagród pokrywa Organizator. Wyniki Konkursu zostaną również umieszczone na Stronie Konkursowej w dniu 21 czerwca 2018 roku.

§ 7. Procedura głosowania w Konkursie na nagrodę publiczności

1. Głosowanie przeprowadzone zostanie za pośrednictwem Strony Konkursowej.

2. W celu wzięcia udziału w głosowaniu konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej głosującego

3. Każdy z głosujących może posługiwać się tylko jednym adresem poczty elektronicznej.

4. Głosowanie odbędzie się w dniach od 6 czerwca 2018 roku od godziny 00.00.01 do dnia 20 czerwca 2018 roku do godziny 23.59.59.

5. Niedopuszczalne jest posługiwanie się przez głosujących jakimikolwiek programami lub technologiami komputerowymi/internetowymi, które mogłyby wpływać na wyniki głosowania.

6. Głosowanie odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony konkursowej.

7. Głosujący mogą informować Organizatora Konkursu, o wszelkich nieprawidłowościach związanych z głosowaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając informację na adres: konkurs@swiatworkow.pl

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia logotypów Organizatora na każdym filmie biorącym udział w Konkursie.

3. Organizator Konkursu może wprowadzać zmiany w Regulaminie, nie naruszając ogólnych zasad Konkursu.

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany w harmonogramie jego przeprowadzenia, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych.

5. Sprawy dotyczące Konkursu, nieuregulowane w Regulaminie, są rozstrzygane przez Organizatora.
Partnerzy

JaMama.pl - Blog Parentinowy Dywaniki Samochodowe Ogrodzenie Panelowe

Organizator

email: konkurs@swiatworkow.pl
tel: 58 333 45 72
RIZIO
NIP: 5891987943
REGON: 221081941
Załakowo 83, 83-340 Sierakowice
Znajdź nas również na Facebooku.